SAŽETCI

ROK ZA PRIJAVU SAŽETAKA: 20. lipnja / Abstract submision deadline: June, 20th 2018.

Napomena: slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje.

Prijava sažetaka vrši se online putem registracijskog sustava:

Da biste prijavili sažetke potrebno se ulogirati u sustav s postojećim podatcima, ako ste se ranije registrirali (oznaka 1 na slici) ili kliknite na „Izrada novog korisničkog računa“ (oznaka 2 na slici).

Na formi za kreiranje korisničkog računa potrebno je unijeti podatke u polja označena zvjezdicom.

NAPOMENA: unosom podataka ne vršite registraciju. Ukoliko trenutno ne znate platitelja, unesite svoje podatke.


Upute za pisanje sažetaka

- opseg sažetka: max 400 riječi
- ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
- prezime i inicijal imena autora i koautora bez titula
- naziv institucije, grada i države autora i koautora
- e-mail adresa autora
- sažetak treba sadržavati
     a) cilj, metode, rezultate, zaključak
     b) za prikaz slučaja: uvod, prikaz slučaja, zaključak
- originalni sažetci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor 

 

Svi poslani sažeci prezentirat će se u obliku postera.

 

Svi posteri bit će prikazani u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima.

 

Upute za pripremu e-postera

1) E-POSTERI spremljeni kao JPG datoteka:

- dimenzije E-POSTERA moraju biti 1920x1080 piksela (pejzažni format).
- Molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
- Veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 

2) E-POSTER izrađen u PowerPoint formatu i spremljen kao .ppt ili .pptx file:
- E-POSTER mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
- Molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
- E-POSTERI moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu dimenzija 50,80 x 25,35 cm. 

 

 

  

 

Upute za online slanje sažetaka i postera

- Online slanje sažetaka i postera biti će moguće na http://www.7khdr.org/

 

SLANJE E-POSTERA

1. Ulogirati se u sustav na adresi http://www.7khdr.org/

2. U izborniku kliknuti rubriku My Abstracts

3. Pokraj svakog sažetka se nalazi gumb Upload preko kojeg se uploada e-poster za pojedini sažetak

 

Skup će biti bodovan prema Pravilniku HLK-a o bodovanju.


Medicinske sestre bit će bodovane prema Pravilniku HKMS-a uz obavezno predočenje članske
iskaznice.


ABSTRACTS


Instructions for Writing Abstracts

- abstract length: max 400 words
- the name of the author who will present the paper should be capitalised
- author and co-author's last name and initials of the first name without titles
- author and co-author's name of institution, city and country
- author's e-mail address
- an abstract may contain:
     a) objective, method, results, and conclusion
     b) or case report: background, case and conclusion
- original abstracts will not be edited - linguistic accuracy is the responsibility of the author

 

All sumbited abstracts will be presented as posters.

 

All posters will be presented as Electronic Posters (e-posters) on the monitors.

 

Instructions for the Preparation of e-posters

- e-posters must be saved as a JPG file
- E-poster dimension must be 1920x1080 pixels (landscape format).
- Please do not use font size smaller than 10 pt.
- E-poster file sizes must be under 20 MB.
- Only one poster per abstract is allowed.

 

 

Abstract and poster online submission instructions

- Abstract and E-poster online submission will be available on http://www.7khdr.org/